Telisol’s integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”integritetspolicy”) beskriver hur Telisol AB, org. nr 556684-6522, Jörgen Kocksgatan 9, 211 20 Malmö, e-post: info@telisol.se , (”Telisol AB”, ”vi”, ”vår”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Telisol AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden samt vid övrig kontakt med Telisol AB, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

2. Personuppgiftsansvarig
Telisol AB är personuppgiftsansvarig för Telisol ABs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

3. När behandlar vi Era personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor och tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla Era personuppgifter.

3.2 Telisol AB samlar in och behandlar Era personuppgifter när du genomför ett köp via våra Säljare, använder dig av vår support, besöker Telisol ABs webbplats eller på annat sätt har kontakt med Telisol AB. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Telisol AB och för att Telisol AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kund hos Telisol så samlar vi in de personuppgifter Ni lämnar vid köpet. Vi samlar även in uppgifter om dig under tiden Ni är kund, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Telisol ABs webbplats samt vilka erbjudanden Ni varit intresserad av genom att läsa ett e-post eller klicka på en länk. Vi behandlar även uppgifter som vi från tid till annan ges tillgång till genom ditt interagerande med Telisol ABs Kundtjänst. Som kund kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att kontakta oss via e-post, info@telisol.se eller via tel.nr 040 608 68 00.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 

4. Vilka av Era personliga uppgifter behandlar vi?

4.1 För dig som är kund hos Telisol AB
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om Er i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:
• Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kundnummer
• IP-adress och information om din användning av Telisol ABs webbplats
• Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev
• Uppgifter om dina inköp
• Titel och attesträttighet

 

5. Varför behandlar vi uppgifter om Er?

5.1 För dig som är kund hos Telisol AB
Telisol AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som t.ex. besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Telisol ABs och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
• Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av Era personuppgifter
6.1 Telisol AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kund, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som kund, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Telisol AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att på så vis fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna kontakta Er gällande erbjudanden om våra varor och tjänster samt för att kunna anpassa vår marknadsföring baserat på inköpshistorik. Telisol AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Telisol AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställningen av personuppgiftsbehandlingen

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Röst vid ev. avtal via inspelning

Tre år efter att du senast varit aktiv hos Telisol AB och under ev. avtalstider och bindningstider som avtalas, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

För att försäkra oss om att lagkrav följs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Röst vid ev. avtal via inspelning
 • Köphistorik, Fakturering

 

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Telisol AB och våra samarbetspartners, uppdragsgivare eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Köphistorik

Två år efter att du senast varit aktiv hos Telisol AB, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

8. Hur länge sparar vi uppgifter om Er?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Telisol AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav som t.ex. bokföringslagen eller för att bevaka Telisol ABs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.2 Telisol AB sparar uppgifter om kunder i högst 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Telisol AB.

 

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Telisol AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Telisol ABs samarbetspartners samt till leverantörer av kommunikationstjänster. Telisol AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att på så vis säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

9.2 Tredje part som Telisol AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Telisol och Telisol ABs samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Telisol ABs avtal med dig som kund. Om du köper, med betalning via faktura, en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Telisol AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Telisol ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9.4 Telisol AB kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Telisol ABs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Telisol AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan Ert tillstånd.

 

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Telisol AB har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vi kommer att i god tid underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Telisol AB innan den ändrade integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Telisol AB via e-post: info@telisol.se eller via tel.nr 040 608 68 00.

11. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Telisol AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

12. Dina rättigheter

12.1 Telisol AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Telisol AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt till en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om:
– var ifrån uppgifterna har hämtats, om personuppgifterna inte har samlats in från dig
– förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering)
– den förutsedda period under vilket uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period
– rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i detta avsnitt (a).

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse (enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Telisol AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut (enligt punkt 9 ovan) om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att vi behandlar Era personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka e-post till info@telisol.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att framföra eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

13. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

 

14. Kontaktinformation
14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här.